Product was successfully added to your shopping cart.

Splošni poslovni pogoji podjetja Dimpex lesnoobdelovalni stroji d.o.o.

1. Področje uporabe

1. Naslednji pogoji (v nadaljevanju Pogoji) veljajo za vse storitve in blago (novi stroji, rabljeni stroji, rezervni deli,…), ki jih opravlja ali prodaja in dobavlja Dimpex lesnoobdelovalni stroji d.o.o. , v nadaljevanju prodajalec. Veljajo za vsa pravno – obligacijska razmerja med kupcem in prodajalcem, razen če se kupec in prodajalec v pisni obliki ne dogovorita drugače. Pri oddaji naročila s strani kupca, le ta sprejme te pogoje, ki ga tudi pravno obvezujejo.
2. Prodajalec si pridržuje pravico, da v posameznem pravnem razmerju, določi v pisni obliki posebne pogoje, ki veljajo pred temi splošnimi pogoji poslovanja.
3. Če je eden ali več določil teh pogojev v celoti ali deloma neveljavnih, to ne vpliva na veljavnost drugih pogojev. V tem primeru neveljavno določilo nadomesti določilo, ki je najbližje gospodarskemu namenu neveljavnega določila. V primeru nejasnosti posameznih določil, se ta interpretirajo kot je najbližje gospodarskemu namenu nejasnega določila.

2. Ponudba in naročilo

1. Ponudbe prodajalca niso obvezujoče. Prodajalec mora potrditi naročilo kupca v pisni obliki, razen če se pogodbeni stranki ne dogovorita za drug način potrditve naročila. Brez potrditve naročila s strani kupca pogodba ni sklenjena.
2. Dopolnitve, spremembe ali dodatni dogovori postanejo veljavni šele s pisno potrditvijo prodajalca.
3. V primeru plačila predračuna, plačilo nadomešča pisno potrdilo.
4. Če pisna potrditev naročila ni izdana, se šteje, da je pogodba sklenjena s pošiljanjem naročenega blaga s strani prodajalca.
5. Vsa naročila, ko gre za blago, ki ni na zalogi, se naročajo po potrditvi naročila ali plačila predračuna.
6. Če ni dogovorjeno drugače, se rabljeno blago proda kot ogledano. Prodajalec mora potencialnemu kupcu pred sklenitvijo pogodbe omogočiti ogled. Če si kupec blaga ne ogleda, mu je stanje rabljenega izdelka poznano in ga sprejema.
7. Očitne napake v ponudbah, potrditvah ali računih se lahko kadar koli popravijo brezodobritve kupca.

3. Cena in plačilo

1. Vse cene so FCO Zgornje Bitnje 284. Prodajna cena je cena, ki velja na dan potrditve naročila.
2. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila.
3. Cene so posredovane kupcu na podlagi predhodnega povpraševanja.
4. Če gre za dogovorjeno plačilo na podlagi izstavljenega računa, mora kupec poravnati svojo obveznost v 30 dneh od dneva dobave oziroma opravljanja storitve.
5. Po dogovoru se lahko plačilo izvede tudi kot 100% ali delni avans.
6. Najkrajši plačilni rok je 8 dni, najdaljši 60 dni, razen če ni s pogodbo med kupcem in prodajalcem določeno drugače.
7. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe plačilnih pogojev za predplačilo, plačilo po računu ali delnem računu. Pri dogovoru deljenega plačila ali daljšega plačilnega roka se za celotno plačilo ali ostanek plačila, ki ni poravnan v roku, zaračunajo zakonske zamudne obresti. Poleg plačila zakonskih zamudnih obresti, ima prodajalec pravico do poplačila vse dodatne eventualne škode.
8. V primeru upravičenega dvoma o plačilni sposobnosti kupca lahko prodajalec brez odpovednega roka odstopi od potrjenih naročil in že sklenjenih dogovorov o dobavi, upoštevajoč eventualna predplačila. Vse neplačane obveznosti s strani kupca zapadejo v takojšnje plačilo.

4. Dobava

1. Po podpisu pogodbe ali potrditve naročila ali plačilu po ponudbi oz. predračunu in izpolnitvi vseh zahtevanih prehodnih pogojev, bo dostava in montaža v skladu z medsebojnim dogovorom.
2. Dobava je FCO Zgornje Bitnje 284.
3. Dobavni roki, ki jih navaja prodajalec, niso splošno zavezujoči. Dobavni rok se lahko določi le, ko so določene vse podrobnosti dobave. Prodajalec lahko spremeni dobavne roke, če je to potrebno. Določila o dobavnih rokih niso bistvena sestavina medsebojnega dogovora med prodajalcem in kupcem.
4. V primeru nepričakovanih ovir za dobavo blaga (stavke, ukrepi državnih organov, zastoji pri proizvajalcu, prometni zastoji itd. ali v primeru višje sile) ima prodajalec pravico, da v skladu s tem podaljša čas dobave ali pa v celoti ali deloma odstopi od dobave, brez kakršnih koli odškodninskih obveznosti.

5. Prenos tveganja in prevzem predmeta pogodbe

1. Tveganje naključne škode ali uničenja blaga se v primeru lastnega transporta oziroma prevzema blaga z obvestilom kupca o možnosti lastnega transporta in kraju prenese nanj. Če kupce zahteva pošiljanje blaga, se tveganje prenese nanj najkasneje s predajo predmeta pogodbe (pri čemer je obvezen začetek nakladanja) špediterju, prevozniku ali drugi osebi, ki izvaja transport. To velja tudi pri delni dobavi ali, če je prodajalec prevzel še druge storitve (npr. montažo). Če se pošiljanje ali predaja blaga podaljšata zaradi
okoliščin na strani kupca, se tveganje naključne škode ali uničenja blaga prenese na kupca na dan, ko je prodajalec pripravljen na predajo in je to prodajalec kupcu tudi sporočil.
2. Če je potreben prevzem, je ta odločilen za prenos tveganja. Prevzem mora biti vedno na termin prevzema in po sporočilu prodajalca o pripravljenosti.
3. Na zahtevo kupca lahko na njegove stroške prodajalec blago zavaruje pred krajo, zlomom, transportnimi poškodbami, ognjem in vodo. Vendar prodajalec takšnega zavarovanja ni dolžan skleniti.
4. Delne dobave so dovoljene, v kolikor je to sprejemljivo za kupca.

6. Pridržek lastninske pravice

1. Lastništvo vsega blaga, ki ga dostavi prodajalec kupcu, se prenese na kupca šele potem ko je prodajalec prejel vse zneske, ki mu jih je kupec dolžan plačati.
2. Kupec dostavljenega blaga do dokončnega poplačila ne sme zastaviti ali ga dati kot varščino. Izvršbe s strani drugih upnikov, je kupec dolžan nemudoma sporočiti prodajalcu. Vse zahtevek do kupca, ki izhajajo iz neplačila blaga, lahko prodajalec izterja od dolžnikov kupca. Kupec je dolžan obvestiti svoje trenutne in potencialne stranke o zgornjih določilih.

7. Garancija

1. Razen novega blaga, se drugi predmeti pogodbe prodajajo z izključitvijo kakršnekoli garancije. Garancijski zahtevki niso možni zlasti v primeru nepravilne montaže ali zagona s strani kupca, nepravilne uporabe ali obdelave. Prodajalec prav tako ne prevzema odgovornosti za dokumentacijo, izjavo o skladnosti, navodila za uporabo, itd. ter za to, da rabljeni stroji ustrezajo današnjim in prihodnjim varnostno-tehničnim zahtevam na mestu uporabe.
2. Tehnični opisi, prospekti, letaki ali drugi dokumenti praviloma dokumentirajo prvotno opremo ali opcije stroja v času prve dobave in ne zagotavljajo lastnosti, saj se lahko trenutna oprema rabljenega stroja razlikuje. Takšno odstopanje torej ne pomeni pomanjkljivosti, ki je pomembna za prodajo blaga.
3. Če kupec ali druga oseba izvede nestrokovne spremembe, prodajalec ne odgovarja za posledice. Enako velja za spremembe predmeta pogodbe brez predhodnega pisnega dovoljenja prodajalca.
4. V kolikor gre za novo blago je garancijski rok določen v garancijskem listu ali pa je napisan na računu. Garancija preneha, če je okvara na izdelku nastala zaradi popravila v nepooblaščenem servisu, vgrajevanja neprimernih delov ali predelave, neupoštevanja navodil o uporabi, mehanskih poškodb ali višje sile (udar strele, prenapetost v omrežju, poplava, požar, ipd), okvare zaradi prenapetosti in nepravilnega vzdrževanja oz. garancijski pogoji sledijo pogojem proizvajalca blaga.
5. V primeru, ko so ravnanja kupca v nasprotju s zgoraj navedenimi določili, so vsi garancijski zahtevki ali zahtevki za povrnitev škode izključeni.

8. Reklamacije

1. Reklamacije blaga bo prodajalec upošteval, če jih bo kupec posredoval v roku 8 dni, šteto od dostave blaga oz. 8 dni po izvedbi storitve. Reklamacije glede količine blaga bo prodajalec upošteval samo, če jih bo kupec podal takoj ob prevzemu. Reklamacije izdanega računa bo prodajalec upošteval samo, če jih bo kupec podal v 8. dneh po oddaji računa prodajalca kupcu.

9. Varovanje podatkov

1. Prodajalec izjavlja, da je njegovo področje varovanja osebnih podatkov urejeno skladno z veljavno zakonodajo.
2. Kupec se zavezuje, da bo vse podatke, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja s prodajalcem in vse podatke glede medsebojnega sodelovanja, varoval kot poslovno skrivnost ves čas trajanja pogodbenega razmerja in še najmanj 5. let po njegovem zaključku.

10. Protikorupcijska klavzula

1. Pogodbeni stranki se izrecno zavežeta, da se bosta pri izvrševanju poslov po tej pogodbi izrecno vzdržali vsakršnih ravnanj, ki bi imeli znake koruptivnega ravnanja.
2. V primeru storitve ali poskusa storitve dejanja iz prejšnjega odstavka, je že sklenjena ali veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavne, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

11. Veljavnost splošnih pogojev poslovanja

1. Splošni pogoji poslovanja veljajo za nedoločen čas oziroma do uveljavitve novih oziroma spremenjenih pogojev poslovanja.
2. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe določil teh splošnih pogojev poslovanja.
3. Če bi katerokoli posamezno določilo teh splošnih pogojev poslovanja postalo ali se izkazalo za delno ali v celoti neveljavno ali neizvršljivo, to ne vpliva na veljavnost ali izvršljivost preostalih določil teh splošnih pogojev poslovanja.

12. Končne določbe

1. Vsaka pogodbena stranka je dolžna spremembo podatkov glede sedeža družbe ali morebitnih drugih podatkov v pisni obliki nemudoma sporočiti drugi pogodbeni stranki.
2. Za vse spore je pristojno sodišče v Kranju.

Ti splošni pogoji veljajo od 01.09.2018 dalje.

Avgust 2018

Dimpex lesnoobdelovalni stroji d.o.o.
Zgornje Bitnje 284
4209 Žabnica
www.dimpex.si

Tel.: 04 231 91 90
Fax : 04 231 91 91
e-mail: info@dimpex.si